Algemene voorwaarden Kerstvooreenkind.nl

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Indien u onze Website bezoekt raden wij u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1.Definities

1.1 Kerstvooreenkind.nl: naam particulier project voor Stichting Kinderfondsen Nederland.

1.2 Website: de website van Kerstvooreenkind.nl, te raadplegen via https://www.Kerstvooreenkind.nl en alle bijbehorende (sub)domeinen.

1.3 Consument: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die een Overeenkomst aangaat met Kerstvooreenkind.nl.

1.4 Zakelijke klant: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die een Overeenkomst aangaat met Kerstvooreenkind.nl.

1.5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kerstvooreenkind.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kerstvooreenkind.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Consument of Zakelijke klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kerstvooreenkind.nl slechts bindend indien en voor zover deze door Kerstvooreenkind.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website, en in andere van Kerstvooreenkind.nl afkomstige materialen, vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst, vermeld worden.

3.3 De inhoud van de Website en andere materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kerstvooreenkind.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website en andere materialen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kerstvooreenkind.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Kerstvooreenkind.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Echte kerstbomen zijn natuurproducten. De afbeeldingen op de Website van deze kerstbomen zijn slechts indicatief. Uiteraard staat Kerstvooreenkind.nl te allen tijde in voor de kwaliteit van de geleverde kerstbomen

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument of Zakelijke klant van het aanbod van Kerstvooreenkind.nl en het voldoen aan de daarbij door Kerstvooreenkind.nl gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Consument of Zakelijke klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kerstvooreenkind.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Consument of Zakelijke klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Consument of Zakelijke klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kerstvooreenkind.nl het recht om prijzen hierover aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst 

5.1 Zodra de bestelling door Kerstvooreenkind.nl is ontvangen, zal Kerstvooreenkind.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel bezorgen op de gestelde data.

5.2 Kerstvooreenkind.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website en in andere materialen wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en wordt er een indicatie gegeven binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4 Aflevering vindt plaats op de begane grond.

5.5 Kerstvooreenkind.nl raadt Consument of Zakelijke klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument of Zakelijke klant.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Kerstvooreenkind.nl behoudt zich, ten opzichte van Zakelijke klant het eigendom van de geleverde goederen voor. Totdat de volledige betaling bij Kerstvooreenkind.nl binnen is, blijven de goederen eigendom van Kerstvooreenkind.nl.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Consument heeft niet het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kerstvooreenkind.nl te ontbinden. Omdat de overeenkomst betrekking heeft over producten die snel kunnen verouderen of bederven.

 

Artikel 8. Betaling 

8.1 Consument of Zakelijke klant dient betalingen aan Kerstvooreenkind.nl volgens de op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kerstvooreenkind.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Kerstvooreenkind.nl duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Consument of Zakelijke klant ter beschikking gesteld.

8.2 Indien Consument of Zakelijke klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.3 Bij niet tijdige betaling is Consument of Zakelijke klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 Kerstvooreenkind.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat Kerstvooreenkind.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door Kerstvooreenkind.nl, fabrikant of importeur aan de Consument verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst heeft.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Consument of Zakelijke klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kerstvooreenkind.nl daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Kerstvooreenkind.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument of Zakelijke klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument of Zakelijke klant betaalde prijs over het product.

 

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Indien Consument of Zakelijke klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van Kerstvooreenkind.nl, kan hij bij Kerstvooreenkind.nl per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

10.2 Kerstvooreenkind.nl geeft Consument of Zakelijke klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kerstvooreenkind.nl binnen drie werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Consument of Zakelijke klant.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Kerstvooreenkind.nl verwerkt de persoonsgegevens van Consument of Zakelijke klant conform AVG.

 

Artikel 12.Aansprakelijkheid

12.1Het bestelproces op de Website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien Consument of Zakelijke klant desondanks invulfouten maakt aanvaardt Kerstvooreenkind.nl geen enkele aansprakelijkheid.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Kerstvooreenkind.nl jegens Zakelijke klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.3 Aansprakelijkheid van Kerstvooreenkind.nl jegens Zakelijke klant, voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Kerstvooreenkind.nl jegens Zakelijke klant, geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kerstvooreenkind.nl.

12.5 De aansprakelijkheid van Kerstvooreenkind.nl jegens Zakelijke klant, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Zakelijke klant Kerstvooreenkind.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kerstvooreenkind.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kerstvooreenkind.nl in staat is adequaat te reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Zakelijke klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kerstvooreenkind.nl meldt.

12.7 In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen, aanvullende of beperkende maatregelen omtrent COVID-19 en in het geval dat Kerstvooreenkind.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Kerstvooreenkind.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kerstvooreenkind.nl gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Kerstvooreenkind.nl